(Lägger till mer information i hela texten)

(SIX) Allenex, tidigare LinkMed, genomför en garanterad nyemission om högst 155 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen är garanterad genom teckningsförbindelser från bolagets största ägare.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Mohammed Al Amoudi, FastPartner och Mannersons Fastighets har genom teckningsförbindelser förbundit sig att teckna aktier motsvarande deras respektive pro rata-andelar av företrädesemissionen, vilket sammanmotsvarar 44,6 procent av emissionslikviden. Därutöver har Mohammed Al Amoudi, FastPartner och LMK Ventures garanterat att teckna resterande aktier motsvarande 55,4 procent av emissionslikviden.

Varje befintlig aktie i bolaget kommer ge rätt till sex teckningsrätter där varje teckningsrätt ger rätt att teckna en ny aktie. Härutöver erbjuds möjlighet att teckna aktier utan företrädesrätt.

Teckning med stöd av teckningsrätter sker genom samtidig kontant betalning och/eller kvittning av konvertibel KV1. Konvertibeln kvittas till en kurs om 104,5 procent av nominellt belopp motsvarande 31,35 kronor per konvertibel. För de konvertibler som kvittas i emissionen utgår ingen upplupen ränta, därav en överkurs om 4,5 procent.

Teckningstid kommer pågå från 30 september till 14 oktober 2011. Handel med teckningsrätter väntas pågå mellan den 30 september och den 11 oktober. Prospektet förväntas offentliggöras omkring den 26 september.

Västra Hamnen Fondkommission är finansiella rådgivare och Advokatfirman Lindahl är legala rådgivare till Allenex.

Samtidigt presenteras finansiella mål för koncernen. Omsättningen ska enligt målet öka med i genomsnitt minst 10 procent under en konjunkturcykel. Samtidigt ska rörelsemarginalen på Ebit-nivå överstiga 20 procent.

Magnus Bernet, tel +46 8 586 163 85 magnus.bernet@six-group.se Nyhetsbyrån SIX